King & Country & Master Box Turkish Distributor

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ModelAskerTürk Mesafeli Satış Sözleşmesi      

Madde I             
Taraflar

İşbu ModelAskerTürk Mesafeli Satış Sözleşmesi; İlkbahar Mah. 590. Sok. No: 7/9-A Yıldız – Çankaya/Ankara adresinde kain, 1069083680 TCKN’li Avni Kasapoğlu (“ModelAskerTürk”) ile https://www.modelasker.com/tr Portal’ı üzerinde sergilenen Ürün’ü satın almak için işbu Sözleşme’ye onay veren Alıcı arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

Madde II            
Tanımlar

Portal                   www.modelasker.com/tr isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan

adlarından oluşan internet sitesi,

ModelAskerTürk             : İlkbahar Mah. 590. Sok. No: 7/9-A Yıldız – Çankaya/Ankara adresinde kain, 1069083680 VKN’li Avni Kasapoğlu,

Alıcı                                       : Portal üzerinde sergilenen Ürün’ü satın almak isteyen gerçek kişi,

Taraflar                                : ModelAskerTürk ile Alıcı

Ürün                                     : Portal üzerinde sergilenen her türlü mal,

Sözleşme                                            : Alıcı’nın sözleşmeyi okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin                                  elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda   akdedilen ModelAskerTürk Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde III           
Konu ve Kapsam             

İşbu Sözleşme’nin konusu, Portal üzerinden yapılacak alım satım işlemlerinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti olup Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ModelAskerTürk tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.              

Madde IV           
Sözleşme Konusu Ürünler           

İşbu sözleşme konusu Ürün, Portal nezdinde yayınlanan, Portal’da teşhir edilen her türlü Ürün’dür.   

Madde V            
Ürün Teslimatı

ModelAskerTürk Ürün’ü, Alıcı’nın Portal üzerinde belirttiği adrese faturası ile en geç 30 gün içerisinde satılanın mülkiyetini geçirmek amacıyla paketlenmiş ve sağlam olarak Alıcı’nın Portal nezdinde belirtmiş olduğu adrese ulaştırılmak üzere yetkili kişi/kişilere teslim eder. İmkansızlık, mücbir sebep ve sair haller saklıdır.

 

İşbu sözleşme nezdinde yapılacak devir ve taşıma giderleri Portal’da aksine düzenleme olmaması halinde Alıcı’ya aittir. İstisnai olarak ModelAskerTürk’ün teslimat masraflarına katlanacağı kararlaştırılabilir.

Madde VI           
Sözleşmenin Devri

Taraflar, hiçbir koşul ve şart altında işbu Sözleşme’yi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişiye devredemez.

Madde VII         
ModelAskerTürk’ün Hak Yükümlülükleri   
             

ModelAskerTürk, Ürün’e ilişkin temel nitelikleri Portal’da yayınlar. Alıcı, Sözleşme’yi kabul etmekle Ürün’den objektif olarak beklenen niteliklerin tespitinde Portal kayıtlarının esas alınacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. ModelAskerTürk, Portal dahilinde bildirilen niteliklerin Ürün’de bulunmaması halinde sorumludur.        

Ücretin teknik, idari, ihmali, kasti ve bunlarla sınırlı olmamak üzere harici gerekçelerle ödenmemesi halinde Alıcı Ürün’ü derhal tam ve eksiksiz şekilde ModelAskerTürk’e iade etmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülük Ürün’ün Alıcı’ya ulaştığı tarihte başlar. Bu halde Alıcı herhangi bir ihbar, ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş kabul edilir.             

Ürün’ün stok durumunun müsait olmamasına rağmen Alıcı’nın Ürün’ü satın alıp ücreti ödemesi halinde ModelAskerTürk ücreti derhal iade eder. Bu halde Alıcı’nın ücret iadesi harici herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. ModelAskerTürk; stokta bulunmayan Ürün veya muadilinin tedarikini koşulsuz şartsız taahhüt etmemektedir.

ModelAskerTürk, mücbir sebep veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar dâhilinde işbu Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde durumu Alıcı'ya e-posta marifetiyle bildirir.

 İşbu Sözleşme’yle sınırlı olmamak üzere ModelAskerTürk işbu Portal kapsamında mevcut hizmet, Ürün içeriği, kampanya, fiyatlandırma ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hususu önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Portal içeriğini düzenleme, Portal’ı durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.

Madde VIII        
Alıcı’nın Bilgilendirilmesi

Alıcı, işbu Sözleşme ile Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, ModelAskerTürk’ün ad, soyad, TCKN, ikametgah ve e-posta adresi, Ürün’ün vergiler dahil toplam fiyatı, taşıma giderlerine hangi tarafın katlanacağı, ödeme, teslimat ve ifaya ilişkin bilgiler, cayma hakkının kullanım esası, şartı, süresi ve usulü, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve e-posta bilgisi, cayma hakkından faydalanılamayacak haller, cayma hakkının kaybedileceği haller, uyuşmazlık halinde başvuruların Tüketici Mahkemesi, İl Tüketici Hakem Heyeti veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacağı hususlarında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Madde IX           

Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, Portal üzerinde görüntülediği Ürün’ü almak istemesi halinde Portal’da yer alanlar da dâhil olmak üzere gerekli tüm kanuni yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğunu, aksi takdirde Ürün satışının yapılmayacağını kabul eder.Alıcı, Sözleşme’de kararlaştırıldığı üzere satış bedelini ödemek ve Ürün’ü devralmakla yükümlüdür. İşbu satış bedeli Ürün’ün Portal nezdinde gerekli onayların verilmesiyle muaccel olur.     

Alıcı, devraldığı Ürün’ün durumunu imkân bulur bulmaz gözden geçirmek ve Ürün’de ModelAskerTürk’ün sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu 3 gün içerisinde ModelAskerTürk’e bildirmekle yükümlüdür. Alıcı’nın gözden geçirme ve bildirimde bulunma yükümlülüğünü ihmal etmesi halinde Ürün’ü olduğu şekilde kabul etmiş sayılır. ModelAskerTürk, Sözleşme’nin kurulduğu sırada Ürün’de halihazırda var olan ve Alıcı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken ayıplardan sorumlu değildir.

 Alıcı, Ürün’ün beklenen niteliklere haiz olmaması halinde bildirim külfetini yerine getirmek kaydıyla satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme, aşırı masraf gerektirmediği takdirde bütün masraf ModelAskerTürk’e ait olmak kaydıyla Ürün’ün ücretsiz onarılmasını isteme, Ürün’ün ayıpsız bir benzeri ile değişimini isteme haklarına sahiptir.

 Birden çok Ürün veya birden çok parçadan oluşan bir Ürün’ün birlikte satılması ve bunlardan bir kısmının ayıplı çıkması halinde sözleşmeden dönme hakkı yalnızca ayıplı olanlar için kullanılabilir. Ancak ModelAskerTürk’e önemli bir zarar vermeksizin ayıplı parçanın diğerinden ayrılma imkanı olmadığı açıkça anlaşılıyorsa sözleşmeden dönme hakkı Ürün’ün tamamını kapsar.

 Alıcı'nın, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahribatlı, kırık, ambalajı yırtılmış ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir.

 Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, üyelik statüsüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın Portal’da yayımlanan ModelAskerTürk Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen yükümlülüklere riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.                Bununla sınırlı olmamak üzere ModelAskerTürk, ModelAskerTürk Üyelik Sözleşmesi uyarınca düzenlenen sorumsuzluk kayıtlarından işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması halinde Alıcı’ya karşı yararlanır.

Alıcı, Ürün’ün kendisi harici başka bir kimseye teslim edilmesini talep ettiği takdirde teslimi istenen kişiye ilişkin bilgileri ModelAskerTürk’e bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda bahsi geçen kişinin Ürün’ü teslim alması durumunda Alıcı’nın Ürün’ün durumunu imkân bulur bulmaz gözden geçirme ve ModelAskerTürk’e bildirme külfeti bahsi geçen kişiye yüklenir. Ürün’ün bu kişi tarafından teslim alınması ve ilgili külfetin yerine getirilmemesi halinde Alıcı Ürün’ün beklenen niteliklere haiz olmadığı iddiasında bulunamaz. Ürün’ün üçüncü kişiye tesliminin kararlaştırıldığı halde, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden ModelAskerTürk sorumlu tutulamaz. Bu halde alıcının temerrüdü hükümleri uygulanır       .

Madde X            
Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Ürün’ü teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde veya Sözleşme kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre boyunca cayma hakkını kullanmak suretiyle iade edebilir. Her halde; işbu hakkın kullanılması için süresi içerisinde sair mevzuat hükümleri ve Portal kurallarına uygun olarak ModelAskerTürk’e bildirimde bulunulması gerekir.

 Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler Portal’da belirtilen iletişim kanalları dahilinde yapılır.             

Cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı, cayma hakkının kullanıldığı tarihi takip eden 10  gün içerisinde Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak faturasıyla birlikte ModelAskerTürk’ün anlaşmalı olduğu kargo şirketi marifetiyle ModelAskerTürk’e geri göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde cayma hakkının usulüne uygun şekilde kullanılmadığı kabul edilir.

 Cayma bildiriminin ModelAskerTürk’e ulaşmasını takip eden 14 gün içerisinde ücret Alıcı’ya iade edilir.

Madde XI           
Hasarın Geçişi  

Halin gereği, yürürlükteki mevzuat uyarınca kararlaştırılan ayrıksı düzenlemeler veya Sözleşme’de öngörülen harici haller saklı kalmak kaydıyla Ürün’de meydana gelen yarar ve hasar zilyetliğin devrine kadar ModelAskerTürk’e aittir. Alıcı’nın Ürün’ü teslim almada her ne gerekçeyle olursa olsun temerrüde düşmesi halinde teslim gerçekleşmişçesine Ürün’de meydana gelen yarar ve hasar Alıcı’ya geçer.

 Alıcı Ürün’ün Portal’da belirttiği ifa yerinden başkaca bir yere teslimin gerçekleştirilmesi talep ederse işbu talep ModelAskerTürk tarafından değerlendirilir. ModelAskerTürk bahsi geçen talebi kabul etmekle yükümlü değildir. İlgili talebin uygun bulunması halinde Ürün’deki yarar ve hasar Ürün’ün taşıyıcıya teslim edildiği anda Alıcı’ya geçer.

Madde XII
Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı; fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin istekleri veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve temizlik açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde, tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Ürün’ün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış Ürün türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve ModelAskerTürk arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle kullanılamaz.

Madde XIII        
Fikri Mülkiyet Hakları

Alıcı, muhteviyatına bakılmaksızın Portal üzerinde yer alan her nevi; metin, slogan, grafik, logo, resim, fotoğraf, şekil, çizim, animasyon, yazılım, program kodu, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsur, desen, tasarım ve benzeri eser niteliği taşıyan ürünlerin tamamının mülkiyetinin ve tüm fikri mülkiyet haklarının ModelAskerTürk veya ModelAskerTürk’le ticari ilişki içerisinde olan üçüncü kişilerde olduğunu kabul eder. Bu kapsamda satın alınan Ürün’ün yalnızca malvarlığı değeri Alıcı’ya devredilmiş olup her türlü fikri hakkı ModelAskerTürk veya ModelAskerTürk’le ticari ilişki içerisinde olan üçüncü kişilerde saklıdır.

Her halde Portal üzerinde bulunan her türlü veritabanı, Portal’ın kendisi, kodları ve işbu maddede belirtilen hususların kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen veya başkaca şekilde kullanımı, çoğaltılması, değişiklik yapılması, harici bir saklama alanına yüklenmesi, dağıtımı, tekrar yayınlanması, uyarlanması, ilgili fiillerin teşviki ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam altında olursa olsun bu fiillerin sonucunu doğuracak hareketlerde bulunulması kat’i surette yasaklanmış olup Alıcı işbu fiillerinden kaynaklanan her türlü zararından sorumludur.

Madde XIV        
Mücbir Sebepler

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ModelAskerTürk’ün makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılması mümkün olmayan olaylar olması halinde ModelAskerTürk işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden bir veya birkaçını geç ve/veya eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ModelAskerTürk nezdinde gecikme, eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme ve/veya temerrüt hali olarak addedilmeyecek, bu durumlar için ModelAskerTürk’den cezai şart, tazminat ve sair zarar talep edilemeyecektir.

Madde XV         
Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme nedeniyle doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır.

 

İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yer İl Tüketici Hakem Heyeti, İlçe Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde XVI        
ModelAskerTürk Kayıtlarının Geçerliliği

Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ModelAskerTürk’ün kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde XVII       
Tebligat

Taraflar’ın Portal kapsamında bildirdiği yazılı adres kanuni ikametgâh adresleri olup, sözleşmede adresin değiştirildiği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece yine Portal’da bildirilen yazılı e-posta adresine gönderilecek e-posta, tarafların kendilerine yapılmış tebligat yerine geçecek, tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Madde XVIII     
Yürürlük

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerine zeval getirmez.